Home Webshop Forum Kennis
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Ook kunt u ze downloaden als PDF bestand.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

Stichting Langerhans (verder genoemd Langerhans)

gevestigd en kantoorhoudende te Zeist

hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; en onder opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes

 1. De door de gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. De inhoud van de overeenkomst is bepaald door de in de offerte of de bevestiging van de overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden en de te verlenen of beschikbaar gestelde diensten.
 4. Alle prestaties, die ten behoeve van het overeengekomene moeten worden geleverd en die niet zijn beschreven volgens artikel 3.3, zullen worden beschouwd als bijkomende werkzaamheden en kunnen apart in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de gebruiker zijn verstrekt, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van de bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
 6. Voor annuleringsvoorwaarden voor de cursist: zie ook wat aangegeven wordt bij aanmelding.

 

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Het komt erop neer dat alle informatie die bekend wordt in de administratie en/of tijdens het onderwijs als vertrouwelijk wordt beschouwd.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

Alle door de gebruiker verstrekte stukken, zoals presentaties, handouts, inhoud van boeken, rapporten, adviezen, ontwerpen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Onderwijsmateriaal als syllabi , noch boeken mogen zonder voorafgaande toestemming voor andere onderwijsdoelen dan Langerhans (onderwijs) worden gebruikt of verkocht.

Artikel 9. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Gebruiker houdt zich het recht voor reeds gemaakte kosten in de vorm van een schadevergoeding aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. De door de opdrachtgever te betalen schadevergoeding in verband met annulering van de door de opdrachtgever gereserveerde en vastgelegde diensten, die onder onze verantwoordelijkheid vallen, worden vastgesteld op basis van de waarde als vastgelegd in de door de opdrachtgever aanvaardde offerte, hier nader te noemen: reserveringswaarde.
 3. De opdrachtgever dient ons schadeloos te stellen bij annulering en wel tegen een percentage van:
 • Bij annulering na ondertekening van de overeenkomst tot twee maanden voor de eerst vermelde cursusdag bent u € 100,- administratiekosten verschuldigd;
 • Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor de eerst vermelde cursusdag bent u 50% van het totaalbedrag verschuldigd;
 • Bij annulering binnen een maand voor de eerst vermelde cursusdag bent u 75% van het totaalbedrag verschuldigd.

 

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van de gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven gebruiker goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
  • Indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft danwel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is de gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11. Gebreken, klachten

 1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 

Artikel 12. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin aan vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bv. lonen.
 7. Gebruiker houdt zich het recht voor bij opdrachten van grote financiële omvang, van de opdrachtgever een aanbetaling te vorderen alvorens gestart wordt met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 13. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 14. Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
  • over de eerste € 3.000,= 15%
  • over het meerdere tot € 6.000,= 10%
  • over het meerdere tot € 15.000,= 8%
  • over het meerdere tot € 60.000,= 5%
  • over het meerdere 3%
 2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van de gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde bedrag.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de gebruiker of haar ondergeschikten.
 5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de opdrachtgever en/of gasten en /of derden geleden tenzij wordt aangetoond dat de schade het directe gevolg is van verwijtbaar handelen onzerzijds.
 6. Voor schade aan of met de door de opdrachtgever meegenomen goederen, waaronder apparatuur, software bestanden, mediahulpmiddelen, bescheiden, monsters en voertuigen veroorzaakt zijn wij nimmer aansprakelijk te houden tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet onzerzijds.
 7. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op de aan ons ter beschikking staande onroerende zaak.
 8. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen. Evenmin is overmacht niet drukte in praktijken door bijv. een (griep)epidemie e.d.
 2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 5. Langerhans heeft het recht bij onvoldoende deelname een cursus te laten vervallen en zal zijn best doen de cursist een andere mogelijkheid te geven. Dit is echter geen garantie. Het inschrijfgeld wordt in dat geval gerestitueerd.

 

Artikel 17. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

 

Artikel 20. Bedenktijd

Indien een individuele cursist zich aanmeldt voor een cursus heeft hij of zij een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat de betaling van het cursusgeld is voldaan. Binnen deze periode is annulering mogelijk. Als de 14 dagen voorbij zijn in het weekend of op een feestdag dan eindigt de bedenktijd pas op de eerst volgende werkdag. Annulering dient schriftelijk dan wel per email te worden gedaan. Door het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden verklaart men op de hoogte te zijn van dit artikel.

Artikel 21. Verzend- en retourbeleid

Verzending
1. Bestellingen die voor 17:00 uur worden geplaatst, worden de volgende werkdag verzonden.
2. U ontvangt een bevestigingsmail met track and trace informatie zodra uw bestelling is verzonden, zodat u de status van uw verzending kunt volgen.

Retourneren
1. U heeft het recht om uw bestelling binnen 30 dagen na ontvangst te retourneren.
2. Om uw retourzending te verwerken, gaat u naar https://Langerhans.montareturns.com en volgt u de instructies.
3. Er zijn geen kosten verbonden aan het retourneren van uw bestelling.
4. Na verwerking van uw retourzending wordt het  bedrag teruggestort op uw rekening.

 

November 2022